Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze verklaring beschrijft hoe HARUKEY BV, hieronder aangeduid als Harukey, met maatschappelijke zetel te B-1170 Brussel (België), Terhulpsesteenweg 150, ondernemingsnummer 0553.623.441, BTW BE0553.623.441, info@harukey.be , Tel. +32 479 80 95 40 (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerken in de context van haar activiteiten.

Voor alle duidelijkheid, deze verklaring heeft enkel betrekking op de verwerkingen waarbij Harukey optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Indien Harukey optreedt als dienstverlener (verwerker) in de context van e-GOR of een andere applicatie, dan zal Harukey (a) uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze verklaring, o.a. voor klantenbeheer en (b) dan zal Harukey de persoonsgegevens die voor u worden verwerkt via de betreffende applicatie uitsluitend verwerken op de manier omschreven in de verwerkingsovereenkomst tussen u en Harukey.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens.

DE VERWERKINGEN

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

In de context van productoptimalisatie houden wij b.v. referentielijsten van boekhouders bij, zodat alle gebruikers van Harukey actuele en uniforme gegevens heeft over deze boekhouders.

Een aantal gegevens worden verkregen bij derden (b.v. uw werknemers en/of collega’s en adviseurs verstrekken ons persoonsgegevens of gebruikers van e-GOR, b.v. gegevens met betrekking tot boekhouders), bij officiële, publieke bronnen (het Belgisch Staatsblad, KBO en overheidsdiensten) en via andere publieke bronnen (sociale media, b.v. LinkedIn).

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan verstrekking van de vereiste gegevens kan de relatie niet worden voortgezet.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

UITVOER VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte.

Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens door te geven naar ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen wij er zorg voor dragen dat deze persoonsgegevens worden uitgevoerd op een wijze die verenigbaar is met de wettelijke bepalingen terzake:

U kan bijkomende informatie vinden over de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen op de volgende website: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl.

BIJKOMENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

BEVEILIGING VAN DE VERWERKINGEN

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. de accountgegevens van uw eigen informaticasystemen en accounts vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

UW RECHTEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Alvorens klacht in te dienen, moedigen wij u aan om contact met ons op te nemen om een snelle minnelijke oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

De uitoefening van deze rechten is door de AVG onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waardoor bepaalde rechten onder bepaalde omstandigheden niet van toepassing zijn. Indien u hierover vragen heeft, kan u ons steeds contacteren.

We behouden ons het recht voor uw identiteit te verifiëren indien wij redelijke twijfels zouden hebben omtrent uw identiteit.

HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

HARUKEY BV

Terhulpsesteenweg 150

B-1170 Brussel

info@harukey.be

Tel. +32 479 80 95 40

WIJZIGINGEN

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen wij u hierop attent maken via onze website of via een bericht per e-mail.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart